Soutěžní řád televize A11

1) Soutěžní řád televize A11 upravuje pravidla soutěží o věcné ceny, které vysílá televize A 11 nebo jsou zveřejněny na webu televize A 11 a spřízněných webů mediální skupiny A 11.

2) Organizátorem a vyhlašovatelem soutěží je mediální skupina A 11 se sídlem Plzeňská 1348/95, Praha 5, IČO: 27120805 (dále jen „A 11“). Spolupořadatelem soutěží jsou osoby/společnosti, které poskytují ceny pro výherce Soutěže.

3) Soutěží se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby s vyjjímkou osob, které jsou v pracovně- právním či jiném podobném vztahu se společností A 11 nebo partnery soutěží, které do soutěží poskytují ceny a to za níže uvedených podmínek.

4) Úkolem soutěžících je správně zodpovědět soutěžní otázku vyhlášenou ve vysílání televize A 11 a zaslat ji emailem , telefonicky nebo jinak, pokud je tak uvedeno, v čase uvedeném u každé soutěži. V textu zprávy je třeba kromě odpovědi na soutěžní otázku uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. Odpovědi, které nebudou obsahovat tyto údaje, nebudou do soutěží zařazeny.

5) V rámci jedné soutěže může soutěžící zaslat pouze jednu odpověďs odpovědí na soutěžní otázku, není-li uvedeno jinak. Porušení nebo obcházení tohoto pravidla může být důvodem k vyloučení soutěžícího ze Soutěže.

6) Údaje, kterými se soutěžící identifikují kdykoliv během soutěží, musejí být pravdivé, přesné a nezavádějící v žádném směru. V případě výhry může být identita výherců v podobě jméno a příjmení místo bydliště zveřejněna na internetu, případně v televizním vysílání, a kontaktní údaje výherců mohou být poskytnuty spolupořadateli příslušné soutěže za účelem zaslání ceny. 

7) Druhy cena a počty výherců a případné další podmínky nad rámec rámcových pravidel upravených tímto herním řádem, budou pro jednotlivé Soutěže stanoveny a vyhlášeny ve vysílání.

8) Ze soutěžících, kteří správně zodpoví soutěžní otázku odpoví včetně požadovaných údajů  bude vylosován/vybrán daný počet výherců, kteří získají cenu/ceny dle podmínek příslušné soutěže. 

9) Ceny budou výhercům zaslány na adresu bydliště uvedenou v soutěžním e-mailu, pokud si A 11 nebo spolupořadatel soutěže nedohodne s výherci jiný způsob předání ceny a to výhradně na adresu v rámci České republiky.

10) Cenu ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou, není možné ji směnit za hotovost, ani požadovat poskytnutí jiné ceny, než byla stanovena. 

11) Pro vyloučení pochybností mediální skupina A 11 výslovně stanoví, že soutěže se týkají vždy jen premiérového vysílání, v němž byly vyhlášeny. V případě reprízy nebude možné se do soutěží zapojit.

13) Případné stížnosti na průběh Soutěže je možné uplatnit emailem na adresu [email protected] nejpozději do 24 hod. od vyhlášení výsledků soutěže

14) Účastí v soutěžích soutěžící potvrzují, že se seznámili se zněním tohoto soutěžního řádu a podmínkami soutěží. V případě, že by bylo potřebné některé ustanovení tohoto herního řádu přesně interpretovat, resp. vysvětlit, je rozhodujícím pro závaznost výkladu stanovisko A 11.

15) A 11 si vyhrazuje právo kontroly podmínek pro účast v soutěžích, dodržování pravidel soutěží a posouzení nároku na výhru. Pokud A 11 kdykoli v průběhu či po skončení soutěže zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že kterýkoli ze soutěžících nesplňuje podmínky účasti v soutěží stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem, je A 11 oprávněna dle svého uvážení takového soutěžícího ze Soutěže bez dalšího vyloučit, a to i bez předcházejícího upozornění. 

16) A 11 si vyhrazuje právo pravidla soutěží a tento soutěžní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti jednotlivou soutěž prodloužit, zkrátit nebo ji zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči A 11 a/nebo spolupořadateli Soutěže. Tím není dotčeno právo A 11 stanovit konkrétní podmínky jednotlivých Soutěží v rozsahu předpokládaném tímto herním řádem, bez nutnosti tento herní řád formálně měnit nebo upravovat.

17) Soutěže a tento soutěžní řád se řídí právním řádem České republiky. Tento herní řád bude uveřejněn na internetových stránkách tv.a11.cz